TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
          HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

 
- Kết quả xét tuyển sinh BỔ SUNG đợt 2 phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ) Tra cứu
- Kết quả thi các môn năng khiếu ngày 08/9/2018 Tra cứu
- Kết quả xét tuyển sinh BỔ SUNG đợt 1 phương thức căn cứ kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 Tra cứu
- Kết quả xét tuyển sinh BỔ SUNG đợt 1 phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ) Tra cứu
- Tra cứu thông tin hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia bổ sung đợt 1 Tra cứu
- Tra cứu thông tin hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển từ kết quả học tập THPT (xét học bạ) bổ sung đợt 1 Tra cứu
- Kết quả xét tuyển sinh đợt 1 phương thức căn cứ kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 Tra cứu
- Kết quả xét tuyển sinh đợt 1 phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ) Tra cứu
- Tra cứu thông tin hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển từ kết quả học tập THPT (xét học bạ) đợt 1 Tra cứu