TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
          HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

 
- Kết quả thi các môn năng khiếu kỳ thi ngày 07-08/7/2018 Tra cứu
- Danh sách phòng thi các môn năng khiếu kỳ thi ngày 07-08/7/2018 Tra cứu