TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
   HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

KẾT QUẢ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU
(Kỳ thi ngày 07-08/7/2018)