TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
   HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

KẾT QUẢ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU
(Kỳ thi ngày 08/9/2018)